Laserowe zamykanie naczynek

Laserowe zamykanie naczynek

Kategoria: Zabiegi laserowe
Producent: VIP Salon Urody
Cena: 220,00 z?

Zapraszamy na zabiegi laserowe do Salonu Urody VIP.

Dysponujemy najnowocze?niejszym urz?dzeniem w tej klasie.

Zamykanie naczynek:

W kuracji wykorzystuje si? procesfototermolizy. W trakcie zabiegu wi?zka laserowa jest poch?aniana przez czerwony barwnik krwi -hemoglobin?, a nast?pnie zamieniana na ciep?o. Woda znajduj?ca si? wtkance zostaje odparowana a ?cianki naczynia wysuszaj? si?, zapadaj? i obumieraj?, by po pewnym czasie zosta? wch?oni?te przez organizm. Zapobiega to przerwaniu ?cianek naczynia, dzi?ki czemu redukuje si? efekty uboczne oraz skraca czas rekonwalescencji.

?atwo wyznaczy? punktowy obszar dzia?ania oraz regulowa? g??boko?? w zale?no?ci od umiejscowienia zmian naczyniowych. S?u?y temu odpowiedni dobr d?ugo?cifali ?wietlnej.

Na ma?e, lub powierzchniowe zmiany naczyniowe najlepiej dzia?a promie? dobrze poch?aniany przezoksyhemoglobin?, ale jednak wnikaj?cy w tkank? (co pozwala to na korekcj? zmian podskrnych oraz wi?ksz? kontrol? nad nagrzewaniem tkanki). W tym celu u?ywa si? ?wiat?a widzialnego o barwie ??to-zielonej (ok. 500-600nm) Jednak dobre poch?anianie wi?zki przez hemoglobin? utrudnia leczenie wi?kszych i g??boko po?o?onych zmian.

Podczerwona (1064nm) - s?abiej wch?aniana d?ugo?? fali - umo?liwia bardziej rwnomierne nagrzewanie wi?kszych naczy?.

Najnowsze systemy laserowe generuj? obydwa rodzaje wi?zki, dzi?ki czemu charakteryzuj? si? du?? uniwersalno?ci?, znajduj?c zastosowanie tak?e w zabiegach depilacji laserowej oraz fotoodm?adzania.

Aby zapobiec uszkodzeniu tkanki (co mog?oby doprowadzi? do powstania blizn), emisja wi?zki ma charakter pulsacyjny - przerwy pomi?dzy impulsami pozwalaj? tkance si? och?odzi?.


Przy ma?ych zmianach naczyniowych mo?e starczy? nawet jeden zabieg, jednak zwykle trzeba przeci?tnie 2-5 zabiegw,a w skrajnych przypadkach nawet 10 i wi?cej. Niekiedy kuracja mo?e nie zako?czy? si? pe?nym powodzeniem, cho? nast?pi widoczna poprawa (np. przy intensywnych zmianach typu PWS). Bezpo?rednio po zabiegu w miejscu na?wietlenia mo?e pojawi? si? rumie?, obrz?k, niewielki siniak, lub niewielki strupek. Sama skra przez kilka dni b?dzie podra?niona. Zmiany powinny zanikn?? od kilku godzin do 2 tygodni po zabiegu. Odst?py pomi?dzy zabiegami zale?? od zastosowanego lasera i liczby przeprowadzonych zabiegw. Mog? to by? tylko 2 tygodnie, cho? zwykle jest to 4-6 tygodni po pierwszych zabiegach i nawet 8-10 tygodni po kolejnych.


Po zabiegu nale?y:

  • unika? opalania si? (1 miesi?c)
  • nie stosowa? lekw i kosmetykw, odstawionych przed zabiegiem: zwi?kszaj?cych wra?liwo?? skry na ?wiat?o, przeciwzakrzepowych (antykoagulacyjnych), z?uszczaj?cych, podra?niaj?cych skr? (minimum 2 tygodnie)
  • unika? ?wicze? fizycznych, gor?cych k?pieli, masa?y i sytuacji, ktre mog? narazi? skr? na urazy (do 1 tygodnia)
  • chroni? skr? przed nadmiernym promieniowaniem UV (intensywne opalanie, solarium). Stosowanie preparatw z filtrami UVB i UVA (blokuj?cymipromieniowanie ultrafioletowe), a tak?e z filtrem IR (chroni?cym przedpodczerwieni?)
  • chroni? skr? przed zimnem i wilgoci? - stosowa? w okresie jesienno-zimowym kremy ochronne
  • unika? przegrzewania skry twarzy
  • unika? d?ugiego stosowania kosmetykw zawieraj?cychsterydy
  • uzupe?nia? niedobory witamin (B2,PP,C)
  • stosowa? kosmetyki do skry naczyniowej oraz wra?liwej (obkurczaj?ce i wzmacniaj?ce naczynia krwiono?ne), np. preparaty zwitamin? K i kwasem laktobionowym.

Mo?na stosowa? ?rodki ?agodz?ce podra?nienia i poparzenia, np. kremy nat?uszczaj?ce.


Znamiona naczyniowe bywaj? efektem predyspozycji skry. Aby ograniczy? wyst?powanie uszkodze?, wskazane jest:


AddThis Social Bookmark Button