cookies

Co to jest plik Cookie?

Cookies (Ciasteczka) s? to pojedyncze, ma?e pliki tekstowe, wysy?ane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze u?ytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalaj? na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stron?, ktra je utworzy?a. Tym samym strona internetowa nie mo?e mie? dost?pu do innych plikw znajduj?cych si? na komputerze u?ytkownika.W jakim celu strony internetowe korzystaj? z plikw cookie?

Pliki cookie u?ywane na naszych stronach internetowych umo?liwiaj? odpowiedni? personalizacj? wy?wietlanych na stronie informacji i zaprezentowanie tre?ci dostosowanej do potrzeb u?ytkownika, a tak?e mierzenie interakcji u?ytkownikw na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu dzia?ania witryny, a tak?e do mierzenia skuteczno?ci przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalaj? dodatkowo bada? upodobania u?ytkownikw i tym samym podnosi? jako?? naszych us?ug. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktowa? si? z u?ytkownikiem za po?rednictwem poczty, maila czy telefonu.

Przyk?ady wykorzystania plikw cookies na stronach internetowych:
dopasowanie tre?ci reklam emitowanych w serwisie,
mierzenie ruchu u?ytkownika na stronach za pomoc? kodu Google Analytics wi?cej informacji o plikach cookies w Google Analytics mo?na znale?? na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
wykorzystanie mechanizmu sondy badaj?cej preferencje u?ytkownika,
zapami?tywanie braku zgody na wy?wietlanie w przysz?o?ci niektrych tre?ci,
mierzenie skuteczno?ci (?ledzenie konwersji) prowadzonych akcji np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych
dopasowanie tre?ci reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) wi?cej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google mo?na znale?? na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785Jakich plikw cookies u?ywamy?

Na stronach mog? by? u?ywane dwa rodzaje plikw cookie:
sesyjne pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika, a? do opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej)
sta?e pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach pliku albo do momentu ich r?cznego usuni?cia przez u?ytkownika.Czy mog? zrezygnowa? z akceptowania cookies?

Czynno?ci zwi?zane z przechowywaniem i wysy?aniem ciasteczek s? obs?ugiwane przez przegl?darki internetowe i s? niewidoczne dla u?ytkownika. Wi?kszo?? u?ywanych przegl?darek domy?lnie akceptuje Ciasteczka. Jednak?e u?ytkownik, mo?e ustawi? tak przegl?dark?, by mc odrzuca? pro?by o przechowanie ciasteczek w ogle lub wybranych ciasteczek. Mo?na to zrobi? za pomoc? ustawie? w przegl?darce. Zanim zdecydujesz si? zmieni? domy?lne ustawienia pami?taj jednak, ?e wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wy??czenie Ciasteczek mo?e mie? wp?yw na to jak b?d? si? wy?wietla? nasze strony w Twojej przegl?darce.Jak wy??czy? obs?ug? ciasteczek?

Dla przegl?darki Firefox:Na grze okna przegl?darki naci?nij przyciskFirefox, (w systemie Windows XP kliknij menuNarz?dzia) i wybierz Opcje.
Nast?pnie wybierz panel Prywatno??.
Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcj?: b?dzie u?ywa? ustawie? historii u?ytkownika.
Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by w??czy?, odznacz, by wy??czy? obs?ug? ciasteczek.
Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
a) Przechowuj: a? wygasn? ciasteczko zostanie usuni?te po osi?gni?ciu daty wyga?ni?cia, ktra jest okre?lana przez witryn? wysy?aj?c?
ciasteczko.
b) Przechowuj: do zamkni?cia programu Firefox ciasteczka przechowywane na komputerze b?d? usuwane przy zamkni?ciu Firefoksa.
c) Przechowuj: pytaj za ka?dym razem za ka?dym razem, gdy witryna prbuje wys?a? ciasteczko, przegl?darka wy?wietli monit z pro?b?
o podj?cie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
Naci?nij przycisk OK, by zamkn?? okno opcji
Dla przegl?darki Google Chrome:


Kliknij menu Chrome na pasku narz?dzi przegl?darki.
Wybierz Ustawienia.
Kliknij Poka? ustawienia zaawansowane.
W sekcji Prywatno?? kliknij przycisk Ustawienia tre?ci.
W sekcji Pliki cookie mo?esz zmieni? nast?puj?ce ustawienia plikw cookie:
a) Domy?lne blokowanie plikw cookie
- Blokowanie wszystkich plikw cookie: wybierz Blokuj prby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pami?taj, ?e to ustawienie
uniemo?liwia dzia?anie wi?kszo?ci stron, ktre wymagaj? zalogowania si?.
- Blokowanie tylko plikw cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyj?tki i blokuj tworzenie plikw cookie innych firm.
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodz?cych z witryny plikw cookie innych firm, nawet je?li witryna zosta?a
dodana do listy Wyj?tki i mo?e tworzy? pliki cookie na komputerze.
b) Domy?lne zezwalanie na pliki cookie
Je?li chcesz zezwala? zarwno na w?asne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.
Aby akceptowa? tylko w?asne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyj?tku wszystkie pliki cookie innych firm.

Wi?cej o ustawieniach przegl?darki ChromeDla przegl?darki Internet Explorer 9:
W oknie przegl?darki kliknij przycisk Narz?dzia, a nast?pnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
Kliknij kart? Prywatno??, a nast?pnie w obszarze Ustawienia przesu? suwak do najwy?szego po?o?enia, aby zablokowa? wszystkie pliki cookie, lub do najni?szego po?o?enia, aby zezwoli? na wszystkie pliki cookie, a nast?pnie kliknij przycisk OK.

 

Zobacz tak?e: